17 styczeń 2020

Informacje z Urzędu Skarbowego

fot. fot. UM Wąbrzeźno
– usługi Twój e-PIT, ulgi podatkowe do odliczenia od dochodu, limity dla przedsiębiorców, zasady amortyzacji maszyn i urządzeń.
REKLAMA
 • informacjach od płatników, przekazywanych w PIT-11, PIT- 11A, PIT-8C, PIT-40A;
 • informacjach od podatników, zawartych w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazany został 1% podatku należnego;
 • informacjach znajdujących się w rejestrach własnych administracji skarbowej, np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika;
 • innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT należy wejść na portal podatkowy www.podatki.gov.pl a następnie:

 • podać dane (uwierzytelniające) w jednej z dwóch dostępnych możliwości:
  • Identyfikator podatkowy PESEL; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni; kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie lub
  • Identyfikator podatkowy NIP; datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni; kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie
 • lub skorzystać z profilu zaufanego.

Opcje, z których może skorzystać podatnik:

 • jeśli nie zrobi nic, wówczas z upływem terminu składania zeznań, rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem,
 • może sprawdzić i zaakceptować zeznanie bez zmian oraz wygenerować UPO,
 • może poprawić zeznanie w zakresie: wyboru formy opodatkowania (wspólnie z małżonkiem/osoba samotnie wychowująca dzieci); wskazania numeru KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego, a także uzupełnienia o dane, których nie posiada urząd (odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), następnie może zaakceptować zmienione przez siebie zeznanie oraz wygenerować UPO,
 • odrzucić przygotowane zeznanie,
 • rozliczyć się samodzielnie w wybranej przez siebie formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas rozliczone w usłudze zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

W 2020r. usługa Twój e-PIT dotyczyć będzie formularzy zeznań rocznych PIT-37 (umowy o pracę, o dzieło i zlecenie) , PIT-38 (dochody z papierów wartościowych, udziałów w spółkach etc.). W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

LIMITY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA 2020 ROK

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limity wyrażone w euro tj. 250.000 euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro w dniu 1 października 2019r. wynosił 4,3734 zł.

W 2020 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2019r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej:

– wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł,

– w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1.093.350 zł.

Możliwość opłacania ryczałtu w okresach kwartalnych ustawodawca przewiduje dla podatników, u których otrzymane przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2020r. będą więc mieli podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019r. nie przekroczą kwoty 109.335 zł.

Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro.

W danym roku podmioty muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeśli ich przychody za poprzedni rok wynoszą tyle samo lub więcej niż równowartość 2.000.000 euro przeliczona wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs euro w dniu 1 października 2019r. wynosił 4,3734 zł.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020r. wystąpi więc po osiągnięciu lub przekroczeniu w 2019 r. przychodów w kwocie 8 .746.800 zł.

Limity dla małych podatników

Małym podatnikiem zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 zł.

Kurs euro z 1 października 2019r. wynosił 4,3734 zł.

Status małego podatnika w 2020r. będą mieli podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego podatku od towarów i usług za 2019r. nie przekroczy kwoty 5.248.000 zł.

Zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

 • Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń.
 • Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1448 ) wprowadza nowe rozwiązania w zakresie:

1) Możliwości jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków trwałych:

 1. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu);
 2. wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 tys. zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tys. zł;
 3. znowelizowane przepisy umożliwiają zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości 100 tys. zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych (z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, o wartości co najmniej 10 tys. zł), których dostawa zostanie wykonana w następnych okresach rozliczeniowych;
 4. wskazany w ustawie limit 100 tys. zł obejmuje sumę wpłat zarówno na poczet nabycia środków trwałych (zaliczek), jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych). W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit 100 tys. zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników tej spółki.
 5. Zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. W wyniku nowelizacji, pobór 10 proc. zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony w zakresie przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera (dochody te będą podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach). Przepisy te mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków

ULGI PODATKOWE DO ODLICZENIA OD DOCHODU

I OD PODATKU ZA 2019 ROK

I .Odliczenia od dochodu

Ulga Wysokość odliczeń
Składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota faktycznie opłaconych składek do ZUS (PIT-11 od pracodawcy, dowody wpłat do ZUS przez samego podatnika).
W ramach tzw. praw nabytych i obowiązująca do dnia 31.12.2027r. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego po 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych lub spłatę kredytu zaciągniętego na w/w inwestycję albo każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę poprzednich kredytów, mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Kwota faktycznie poniesionych wydatków, przy czym dla inwestycji zakończonych w 2019r. nie więcej niż od kwoty kredytu w wysokości 325.990 zł.
Wydatki na cele rehabilitacyjne: – na opłacanie przewodników osób niewidomych z I lub II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa; – na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia; – na utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej; – zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; – wydatki na zakup leków, których stosowanie stwierdzi lekarz specjalista na stałe lub czasowo;
adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; – odpłatność na turnusie rehabilitacyjnym;


Do kwoty 2.280,00 zł – limit roczny.

Do kwoty 2.280,00 zł – limit roczny.


Do kwoty 2.280,00 zł. – limit roczny.
Kwota faktycznie poniesiona przez podatnika.
Odliczeniu podlega nadwyżka pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, może to być faktura, rachunek dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu ile i za co zapłacił.
Kwota faktycznie poniesiona przez podatnika, która nie została dofinansowana np. ze środków PFRON Kwota faktycznie poniesiona przez podatnika, która nie została dofinansowana np. ze środków PFRON
Darowizny przekazane na cele: – określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (m. in. działalność charytatywna, ochrona zdrowia, nauka, oświata, sztuka, kultura fizyczna) organizacjom takim jak, np. fundacje i stowarzyszenia, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych; – kultu religijnego; Darowizny na powyższe cele przekazane w formie pieniężnej podlegają odliczeniu pod warunkiem przekazania ich dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. – krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, dowodem uprawniającym do skorzystania z tej ulgi jest dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, zaświadczenie jednostek krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6 % dochodu.Wartość tej darowizny ustala się w wysokości rekompensaty za pobraną krew; wartość 1 litra krwi lub jej składników wynosi 130,00 zł.

Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych na kościelną działalność charytatywno – opiekuńczą. Darowizny na powyższe cele przekazane w formie pieniężnej podlegają odliczeniu pod warunkiem przekazania ich dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oraz uzyskania w okresie dwóch lat od kościelnej osoby prawnej sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny na tę działalność.
Kwota faktycznie dokonanej darowizny.
Internetowa
Wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci „Internet” (na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego oraz kwotę zapłaty). Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2018 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu użytkowania sieci internet, będzie mógł skorzystać z tej ulgi jeszcze tylko w zeznaniu podatkowym za 2019r. Natomiast podatnik który korzystał przed 2018 rokiem nie ma już prawa do tej ulgi.


Kwota faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 760,00 zł. Odliczenie przysługuje w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tej ulgi.
IKZE – kwota zapłacona w roku 2019 na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Ulga termomodernizacyjna
Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Zgodnie z ar. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych limit kwoty wpłat na IZKE w 2019 roku wyniósł 5.718,00 zł. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur VAT na wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku. Z ulgi korzystają podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, podatek według 19% stawki podatku oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

II. Odliczenia od podatku

Ulga Wysokość odliczeń
Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 7,75 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika w 2019r., w związku z uzyskiwaniem dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Ulga „prorodzinna”– uzależniona od liczby dzieci. W przypadku osób wychowujących jedno dziecko ulga przysługuje pod warunkiem że łączne dochody małżonków nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł a w przypadku osób nie pozostających w związku – 56.000 zł. Kwota odliczenia wynosi za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w art. 6 ust. 4 updof (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych, albo rodziców zastępczych i wynosi: – na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł (1.112,04 zł rocznie), – na trzecie dziecko 166,67 zł (2.000,04 zł rocznie), – na czwarte i kolejne dziecko 225 zł (2.700 zł rocznie).
W ramach tzw. praw nabytych Wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. 30 % poniesionych wydatków, nie więcej niż 11.340,00 zł ( limit 11.340,00 zł odpowiada wydatkom 37.800,00 zł ).

III. Wskazanie kwoty do przekazania na rzecz OPP

Wpłaty dokonane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym PIT. Wysokość zadeklarowanej kwoty
Wykaz organizacji o statusie organizacji pożytku publicznego został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl. Nie więcej niż 1 % należnego i zapłaconego podatku dochodowego za rok podatkowy, z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie lub z korekty zeznania, jeżeli została złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania (30.04.2020 r.), można zadeklarować na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wąbrzeźnie

 
Źródło: UM Wąbrzeźno
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wąbrzeźnie

kiedy
2020-02-22 21:00
miejsce
Hotel Rondo, Wąbrzeźno, Mikołaja z...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 21:00
miejsce
Hotel Rondo, Wąbrzeźno, Mikołaja z...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 21:00
miejsce
Hotel Rondo, Wąbrzeźno, Mikołaja z...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-14 20:00
miejsce
Hotel Rondo, Wąbrzeźno, Mikołaja z...
wstęp biletowany